Interpretatie - Koninklijk besluit van 7 juli 1994 - Wijzigingen van KB van 7 december 2016

Feuerwehr
Grundnormen
Brandschutz

Geïnterpreteerde wetgeving

Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de […] gebouwen moeten voldoen.

 

Van toepassing in:
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Vlaams Gewest
  • Waals Gewest
  • Duitstalige Gemeenschap

Koninklijk besluit van 7 december 2016 wijzigt het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de [...] gebouwen moeten voldoen.

Wijzigingen van het KB van 7 december 2016

Het koninklijk besluit van 7 december 2016 wijzigt het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen.

Het KB van 7 december 2016 bevat verschillende aanpassingen van de voorschriften voor de brandveiligheid van nieuwe op te richten gebouwen, onder andere is er een uitgebreide aanpassing van de voorschriften voor de brandveiligheid van liften die in de gebouwen worden geïnstalleerd.

Uniformiteit, Europese harmonisering, minder afwijkingen en meer logica zijn de kernwoorden achter deze aanpassingen.

Vooreerst wil het aangepaste KB van 7 juli 1994 zorgen voor meer uniformiteit. De definities in de verschillende regelgevingen werden op elkaar afgestemd.

Daarnaast maakt de wetgever van de gelegenheid ook gebruik om te zorgen voor een Europese harmonisering. De voorschriften voor de werking van liften in geval van brand zijn aangepast aan de geharmoniseerde Europese regels van goed vakmanschap.

Een derde aspect dat het aangepaste KB aanpakt, is dat van de afwijkingen. Verschillende wijzigingen zijn gegroeid vanuit vaak voorkomende afwijkingsaanvragen waarvoor telkens dezelfde oplossing werd aanvaard. Door enkele van deze oplossingen op te nemen in de voorschriften is hiervoor geen afwijking meer nodig.

Ten slotte streeft het aangepaste KB ook naar meer logica. Een aantal ongerijmdheden die niet echt logisch of niet realiseerbaar waren, worden opgelost. Zo kan een gebouw dat strikt genomen aan de oudere voorschriften moet voldoen, toch gebruik maken van eventuele versoepelingen die achteraf in nieuwere voorschriften zijn opgenomen.

Wij publiceren hier een document waarin de gewijzigde passages gemarkeerd zijn:

Verslag aan de Koning

Download hieronder het Verslag aan de Koning voorafgaand aan het KB van 7 december 2016

Het Verslag aan de Koning heeft tot doel de Koning alle uitleg te geven die nodig is voor een goed begrip van de tekst, zodat hij met kennis van zaken kan ondertekenen. Een Verslag aan de Koning moet niet worden beschouwd als wetgeving, maar als een interpretatie van de wetgeving die er deel van uitmaakt.

Het Verslag aan de Koning is de facto vastgesteld op de datum van publicatie en geeft derhalve de stand van de techniek en de kennis op die datum weer. Latere wijzigingen in wetgeving en interpretaties zijn niet in dit verslag opgenomen.

Wij nodigen u dan ook uit de andere op onze website beschikbare interpretaties te raadplegen, met name die betreffende latere wijzigingen van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994.

Informatiesessies

Om te helpen om deze wijzigingen, die op 1 april 2017 in werking treden, te kennen en te begrijpen, werd er een informatiesessie georganiseerd in april 2017:

18.01.2017
Interpretatie
4 pagina's