Persoonsgegevens

Cookieverklaring

Functionele en analytische cookies

Deze website gebruikt cookies. Dit zijn kleine bestandjes die op je computer worden opgeslagen en die om verschillende redenen gebruikt worden. Wij gebruiken cookies in de eerste plaats om jouw gebruikservaring te verbeteren (functionele cookies). Door dit soort cookies kan je makkelijker bewegen door de website. We gebruiken cookies ook om je surfgedrag anoniem in kaart te brengen (analytische cookies). Zo kunnen we bv. zien hoe je op onze website bent terechtgekomen, welke webpagina’s je hebt bezocht of hoeveel tijd je op een bepaalde webpagina hebt doorgebracht. Voor het verzamelen van deze gegevens doen wij een beroep op cookies van Google Analytics.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd, zo wordt jouw IP-adres niet meegegeven, en wordt bewaard in anonieme totaalstatistieken die we gebruiken om onze website te verbeteren en bezoekersstatistieken op te stellen. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen.

Meer informatie over de cookies van Google Analytics cookies en het privacybeleid van Google, vind je op https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs en https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners.

Sociale media cookies

Daarnaast gebruikt onze website ook sociale media cookies. Deze helpen ons om je op sociale media berichten te tonen die aanleunen bij je interesses. Zo kunnen wij onze rekruteringscampagnes afstemmen op de juiste profielen en kunnen we internetgebruikers die al eerder interesse hebben getoond in campagnes of activiteiten van ons op andere websites relevante advertenties aanbieden. Het weergeven van deze advertenties op pagina’s van partners gebeurt met behulp van cookies en een analyse van eerder gebruiksgedrag (re-targeting). Deze activiteitsgegevens worden niet langer dan 90 dagen bijgehouden.

Onderaan deze website vind je deelknoppen van Facebook en Twitter, zodat je eenvoudig informatie over www.civieleveiligheid.be op sociale media kan delen. Om te zien wat Facebook en Twitter met jouw persoonsgegevens doen, kun je hun privacyverklaringen nalezen. De Facebook- en Twitter-cookies worden alleen geplaatst als je tijdens een bezoek aan onze website bent ingelogd op Facebook of Twitter en hiervoor toestemming geeft.

Als je dat wil, kan je de cookies verwijderen of uitschakelen. Het nadeel hiervan is dat bepaalde functies, pagina's of delen van de website dan mogelijk niet meer toegankelijk zijn.

Wil je hierover meer informatie, kijk op de website van de FOD Binnenlandse Zaken (https://www.ibz.be/nl/privacyverklaring) of neem contact op met onze Data Protection Officer (DPO) via het webformulier (https://www.ibz.be/node/1194) of via de post:

Ter attentie van de DPO IBZ
FOD Binnenlandse Zaken
Park Atrium – Koloniënstraat 11
1000 Brussel

Privacyverklaring 

1. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

De algemene Directie civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken, hecht veel belang aan het respect voor de privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken daarom enkel de persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze (wettelijke) taken. Bij de verwerking respecteren wij steeds de bepalingen van de Europese Verordening 2016/679 (EU) inzake de bescherming van de persoonsgegevens (hierna ‘GDPR') en de Belgische wetgeving rond de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Wij ontvangen uw persoonsgegevens wanneer u betrokken bent bij een ongeval of een noodsituatie, omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Indien nodig vragen wij voor het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens om uw toestemming.

In het kader van haar opdrachten is de algemene Directie civiele Veiligheid verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken, de doelen waarom wij deze gegevens verwerken, hoelang we ze bewaren en hoe u uw rechten met betrekking tot deze gegevens kan uitoefenen.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die nodig zijn om onze (wettelijke) taken uit te voeren of om u te kunnen informeren en/of te kunnen antwoorden, bijvoorbeeld wanneer u een online formulier op onze website invult of wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief.

Concreet betekent dit dat wij de volgende persoonsgegevens kunnen verwerken:

 • identificatiegegevens, bijvoorbeeld uw naam;
 • contactgegevens, bijvoorbeeld uw post- of e-mailadres of uw telefoonnummer;
 • gegevens over uw interacties met ons via onze websites, onze applicaties, telefoongesprekken, e-mails;
 • videobeelden gemaakt door onze camera's wanneer u de gebouwen van een noodoproepcentrale of een eenheid van de civiele bescherming bezoekt of wanneer u wordt gefilmd tijdens een interventie van de civiele bescherming waarbij camera's worden gebruikt;
 • locatiegegevens bij het gebruik van de 112-app.

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om verschillende redenen:

 • Om u te kunnen contacteren, bijvoorbeeld wanneer u een vraag stelt via een formulier op onze website, wanneer u een aanvraag hebt ingediend bij de Astrid Veiligheidscommissie of de Commissie voor Afwijking inzake brandpreventie.
 • Om u de gevraagde informatie te kunnen bezorgen, bijvoorbeeld wanneer u een vraag stelt via een formulier op onze website of wanneer u zich hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief of een vacature-alert.
 • Om onze wettelijke opdrachten te kunnen uitvoeren. Onze hoofdtaak is het beschermen van burgers en hun goederen bij ongevallen en noodsituaties. Zowel de noodoproepcentrales als de operationele eenheden van de Civiele Bescherming en het Kenniscentrum voor de civiele Veiligheid werken mee aan de uitvoering van deze opdracht. Binnen onze wettelijke opdrachten zijn dit de verwerkingsdoeleinden :
  • Het verwittigen van de hulpdiensten. Wanneer u het noodnummer 112 of het nummer 1722 belt, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: het adres naar waar de hulpdiensten gestuurd moeten worden en uw telefoonnummer. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de nodige hulp te kunnen bieden en opdat de hulpdiensten u kunnen contacteren als dat nodig is, bv. wanneer zij het adres niet vinden. De 112-app geeft automatisch uw locatiegegevens door aan de noodcentrale (tenzij u ervoor kiest om deze instelling te wijzigen). Wanneer u de website 1722.be gebruikt, zal uw e-mailadres gevraagd worden in plaats van uw gsm-nummer, zodat de brandweer u kan contacteren als dat nodig is.
  • Het garanderen van de goede werking van onze noodcentrales en operationele eenheden van de civiele bescherming (bij het gebruik van drones en camera's tijdens interventies van de civiele bescherming, bij het gebruik van software voor het beheer van personeel en interventies)
  • Het opleiden van de personeelsleden van de hulpverleningszones en de civiele bescherming (bij het beheer en de organisatie van opleidingen)
  • Het toezicht houden op de naleving van de reglementering (door de algemene inspectie voor de civiele veiligheid en het administratief toezicht vermeld in de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid).
 • Om onze dienstverlening te verbeteren door kwaliteitscontroles en onderzoek en ontwikkeling. Zo worden voor onze websites bezoekersstatistieken bijgehouden om de website aan te passen aan de noden van de bezoekers. De oproepen naar het noodnummer 112 kunnen herbeluisterd worden voor het onderzoeken van klachten of voor interne opleiding van de operatoren.
 • Om de veiligheid in onze gebouwen te garanderen. Bezoekers aan onze gebouwen wordt gevraagd om zich te registreren aan het onthaal. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van bewakingscamera's gebeurt dit in overeenstemming met de camerawet van 21 maart 2007 en wordt dit aangegeven door het wettelijke pictogram.

Voor elk van deze doelen geldt dat uw persoonsgegevens enkel verwerkt worden voor dit doel en dat zij enkel meegedeeld worden aan derden indien dit wettelijk verplicht is. Zij worden niet gebruikt voor direct marketingdoeleinden.

Indien uw informatieaanvraag of aanvraag om dienstverlening onder de bevoegdheid valt van een andere administratie, zullen wij u de contactgegevens van de juiste administratie bezorgen zodat u de vrije keuze heeft om al dan niet contact met hen op te nemen.

4. Op welke basis verwerken wij uw persoonsgegevens (rechtsgronden van de verwerking)?

Wij verwerken enkel de noodzakelijke persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • In het kader van onze wettelijke opdrachten :
  Persoonsgegevens worden verwerkt indien dit noodzakelijk is om onze wettelijke opdrachten uit te voeren, bijvoorbeeld voor het beantwoorden van oproepen naar 112 of 1722 of voor het uitvoeren van interventies door de civiele bescherming.
 • Voor de bescherming van vitale belangen :
  Persoonsgegevens worden verwerkt om de vitale belangen van u of een ander te beschermen. Dit is het geval voor het beantwoorden van de oproepen naar 112 of 1722.
 • Met uw toestemming:
  Persoonsgegevens kunnen verwerkt worden indien u hiervoor uw toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld voor het versturen van een nieuwsbrief of van een (vacature of FGA)-alert. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken.

5. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig om te voldoen aan de doelen waarvoor we deze verzameld hebben, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze langer te bewaren, bijvoorbeeld in het kader van de archiefwet van 24 juni 1955 (gewijzigd bij wet van 19 mei 2009). Als federale overheid zijn wij onderworpen aan deze wet en kunnen wij de documenten in ons bezit niet vrij vernietigen. Wanneer documenten geen administratief en/of juridisch nut meer hebben, kunnen zij nog wel een historisch, wetenschappelijk of statistisch belang hebben. Zij worden dan naar het Rijksarchief gestuurd die deze bewaart in selectielijsten die u hier kan raadplegen http://www.arch.be/ViewerJS/?startpage=75#../pdf/fs_web_pub/P5001/EP5001.pdf.

Voor de documenten die niet zijn opgenomen in deze selectielijsten, bepalen wij de bewaartermijn volgens objectief vastgestelde criteria met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen of rekening houdend met bepaalde termijnen voor het beheer van eventuele geschillen of de aanvragen van een controlerende instantie.

De oproepen naar de noodcentrales en de aanvragen voor niet-dringende hulp (via het nummer 1722 of het e-loket 1722.be) worden gedurende 1 jaar na de oproep of de aanvraag bewaard voor het behandelen van eventuele klachten, het opleiden van onze operatoren en interne kwaliteitscontrole.

De beelden die door de operationele eenheden van de civiele bescherming gemaakt worden tijdens hun werkzaamheden, worden gedurende 1 maand bewaard. Nadien worden de beelden verwijderd of anoniem gemaakt indien wij de beelden nog willen gebruiken voor opleiding of campagnes. Wanneer de beelden een bijdrage leveren tot het bewijs van een misdrijf worden zij bewaard zolang de verjaringstermijn van de strafvordering loopt.

De persoonsgegevens die u ons bezorgt om een nieuwsbrief of een (vacature of FGA)-alert te ontvangen, worden bewaard tot het moment waarop u zich uitschrijft. Wanneer u een vraag stelt via het contactformulier op onze website, worden uw persoonsgegevens verwijderd eens uw vraag beantwoord is.

6. Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze en hun wettelijke taken. Om de doeleinden uit punt 3 te bereiken, kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan de diensten van de FOD Binnenlandse Zaken en aan onze partners, onder wie de hulpverleningszones, de brandweerscholen, de ambulancediensten en aan onze verwerkers. Indien verplicht zullen we eerst uw toestemming vragen vooraleer de gegevens door te geven.

We eisen van onze partners dat zij de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor wij deze gegevens hebben verstrekt. In geen geval geven wij persoonsgegevens door buiten de Europese Economische Ruimte.

7. Ons verwerkingsregister

Welke persoonsgegevens we precies verwerken, de doeleinden, de grondslagen en welke bewaartermijnen gelden voor de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens hebben we vastgelegd in ons verwerkingsregister.

8. Beveiligingsbeleid

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen de nodige beveiligingsmaatregelen om deze te beschermen tegen verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Wij gebruiken hiervoor beveiligingstechnieken en -procedures die zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid waarover wij, om veiligheidsredenen, geen details vermelden op deze pagina. In het algemeen gaat het bijv. om technische maatregelen zoals beperking van het aantal gebruikers, systeembescherming door middel van account-, gebruikersnamen en wachtwoorden, beveiligde serververbindingen en contractuele afspraken met leveranciers. Naast technische maatregelen werden er ook organisatorische maatregelen getroffen zoals het fysieke toegangsbeleid, het afsluiten van bepaalde ruimten, laden en kasten en de sensibilisering van ons personeel inzake informatieveiligheid. Wij kunnen echter niet voor 100% garanderen dat onbevoegden er nooit in zullen slagen om deze maatregelen te omzeilen. Indien dit zich ondanks onze maatregelen toch zou voor doen, dan zullen wij ons maximaal inspannen om de schade te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Indien u een inbreuk zou vaststellen van persoonsgegevens die door ons worden beheerd, bijvoorbeeld wanneer u een dossier, een laptop of een smartphone vindt die toebehoort aan één van onze personeelsleden of wanneer u vast stelt dat paswoorden die gekoppeld zijn aan de algemene Directie civiele Veiligheid op internet circuleren, dan kunt u dit melden door
ofwel onmiddellijk te bellen naar 0800/1 1610
ofwel door het formulier beschikbaar op https://ibz.be/nl/privacyverklaring in te vullen en te versturen naar incidents.gdpr@ibz.fgov.be.

9. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

In overeenstemming met de GDPR en rekening houdend met de wettelijke beperkingen, beschikt u over verschillende rechten:

 • Recht op toegang: u kunt informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van deze persoonsgegevens. Voor de beelden die gemaakt worden door onze camera's, heeft u een recht op toegang tot de beelden zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de bescherming van de persoonsgegevens van andere personen. Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om een kopie van de beelden te verkrijgen.
 • Recht op verbetering: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u vragen dat deze worden aangepast.
 • Recht op wissing: u kunt vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als de verwerking echter wordt opgelegd door de wet of gebeurt in het kader van een opdracht van openbaar belang is wissing van de gegevens niet mogelijk.
 • Recht op beperking van de verwerking: u kan de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien de verwerking ervan onrechtmatig is of indien u de gegevens nodig hebt voor de vaststelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Recht op bezwaar: u kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie maar enkel in de gevallen vermeld in artikel 21 van de GDPR.
 • Recht op het intrekken van uw toestemming: indien de verwerking van uw persoonsgegevens enkel op uw toestemming berust, hebt u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken.

Om u te helpen bij de uitoefening van uw rechten, voorzien wij een contactformulier (link toevoegen) dat uw verzoek naar onze data protection officer (DPO) verstuurt. U kan dit ook per brief doen, gericht aan

De DPO van de FOD IBZ
Federale Overheidsidienst Binnenlandse Zaken
Park Atrium - Koloniënstraat 11
1000 Brussel

Indien u na contact met onze DPO te hebben opgenomen, vindt dat uw rechten niet worden nageleefd of dat een verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de GDPR, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer info vindt u op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

10. Aanpassing van de Privacyverklaring

De algemene Directie civiele Veiligheid kan deze Privacyverklaring aanpassen indien dat nodig blijkt. De meeste actuele versie wordt steeds op onze websites geplaatst onder het punt ‘Privacyverklaring'.

Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 28 oktober 2021.