Regelgeving

Titel Status Datum publicatie Laatste codificatieaflopend sorteren Download Doelgroep Thema Type
Omzendbrief van 10 oktober 1995 betreffende de relatie tussen de brandweer en de pers. 09/12/1995 Brandweer Informatie aan het publiek Omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 11 juli 2012 betreffende nieuwe gezelschapsdieren. 11/07/2012 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 30 november 1967 betreffende de oprichting van de gewestelijke groepen voor brandbestrijding. 30/11/1967 Download Brandweer Algemene organisatie Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones. 12/12/2014 Download Brandweer Financieel aspect / boekhouding van de zones Koninklijk besluit
Ministeriële omzendbrief van 17 oktober 1986 betreffende de wijzigingen aan het brandweermaterieel. 17/10/1986 Download Brandweer Materieel / aankoop met subsidies Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 15 juni 2006 - richtlijnen voor de betrokken overheden betreffende de maaltijdcheques en het vakantiegeld bestemd voor de leden van de openbare brandweerdiensten. 18/07/2006 Download Brandweer Personeel / geldelijk statuut Ministeriële omzendbrief
Wet van 6 september 1996 houdende instemming met het verdrag nr. 174 betreffende de voorkoming van zware industriële ongevallen, aangenomen te Genève op 22 juni 1993 door de internationale arbeidsorganisatie tijdens haar tachtigste zitting. 15/02/1997 Download Brandweer Rampenplanning Wet
Ministeriële omzendbrief van 11 maart 2009 betreffende de Task Forces, coördinatiestructuren voorafgaand aan de hulpverleningszones. 11/03/2009 Download Brandweer Algemene organisatie Ministeriële omzendbrief
Circulaire du 19 avril 2007 relative au financement alternatif de certaines infrastructures de type "bâtiments" dans le cadre du décret du 21 décembre 2006 relatif aux subventions accordées à certains investissements d'intérêt public. 26/04/2007 Download Brandweer Financieel aspect / kazernering Omzendbrief
Ministerieel besluit van 29 mei 2013 houdende ontslag en benoeming van leden van de coördinatiecommissie van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling. 07/06/2013 Download Brandweer Accreditatie Ministerieel besluit
Koninklijk besluit van 27 februari 1961 betreffende het pensioenstelsel van het gemeentepersoneel. 01/03/1961 Download Brandweer Personeel / geldelijk statuut Koninklijk besluit
Ministeriële omzendbrief van 30 augustus 1976 betreffende de brandpreventie in de inzake brandweer autonome gemeenten van een gewestelijke brandweergroep. 30/08/1976 Download Brandweer Algemene organisatie Ministeriële omzendbrief
Ministerieel besluit van 7 februari 2003 houdende aanwijzing van de ambtenaren bedoeld in artikel 5, § 4, van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels hoofdstedelijk gewest betreffende ... 18/02/2003 Download Brandweer Rampenplanning Ministerieel besluit
Ministeriële omzendbrief van 6 augustus 2012 - hervorming van de Civiele Veiligheid - omzendbrief betreffende de PZO + uitvoeringsbesluiten, het operationeel zonaalorganisatieplan en de raadpleging van de vakorganisaties. 12/09/2012 Download Brandweer Algemene organisatie Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de dispatching van de operationele diensten van de Civiele Veiligheid. 28/10/2011 Download Noodoproepcentrales, Brandweer 112-centra Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 31 augustus 1993 houdende oprichting van het raadgevend comité voor de brandweer. 23/10/1993 Download Brandweer Algemene organisatie Koninklijk besluit
Ministeriële omzendbrief van 7 november 1990 betreffende het gebruik van het openbaar watervoorzieningsnet door de brandweer. 07/11/1990 Download Brandweer Bluswatervoorraden Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en interventieplannen. 10/01/2007 Download Brandweer Rampenplanning Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 2 februari 1984 betreffende de indienstneming als officier-vrijwilliger. 02/02/1984 Download Brandweer Personeel / organisatie Ministeriële omzendbrief
Wet van 22 januari 2007 tot oprichting van het federaal kenniscentrum voor de civiele veiligheid. 21/02/2007 Civiele Bescherming, Brandweer Algemene bepalingen Wet
Ministeriële omzendbrief van 13 juli 1994 betreffende het sectoraal akkoord van 12 juli 1994 - veiligheidspersoneel. 21/09/1994 Download Brandweer Personeel / geldelijk statuut Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 22 september 2009 betreffende de taken van de officier-geneesheer van de openbare brandweer. 10/12/2009 Download Brandweer Personeel / organisatie Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 3 april 1998 betreffende de interventiezones van de permanente eenheden van de Civiele Bescherming - provincie West-Vlaanderen. 03/04/1998 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 6 december 2000 betreffende brandweermaterieel- elektrisch interventiematerieel- omzendbrief van 14 juni 1982. 06/12/2000 Download Brandweer Materieel / veiligheid - onderhoud Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van de minimale normen betreffende de persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting die de hulpverleningszones en prezones ter beschikking stellen van hun operationeel personeel. New 19/09/2013 Download Brandweer Personeel / Kledij Koninklijk besluit

Paginas