Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van de minimale normen betreffende de persoonlijke beschermingsmiddelen ...

Brandweer
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Kledij

Het koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van de minimale normen betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en collectieve beschermingsmiddelen verplicht de brandweerzones de nodige beschermingsmiddelen aan te kopen en ter beschikking te stellen van hun brandweermensen, in functie van de interventie en van het risico dat de interventie inhoudt.  Dit is een zeer belangrijke tekst die de hulpverleningszones eindelijk verplicht de adequate beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen van hun brandweermensen.

De individuele basisuitrusting (die afhankelijk van het soort interventie aangevuld kan of moet worden met een bijkomende uitrusting) is de brandweerkledij die bestaat uit:

  • een beschermende vest en broek
  • interventieschoenen
  • een brandweerhelm met lamp
  • beschermende handschoenen
  • een positioneringsriem en/of gereedschapsriem vullen deze kledij aan

Naargelang de risico’s, zijn ook twee varianten op de individuele basisuitrusting voorzien:

  • de technische uitrusting die beter geschikt is bij niet-brandinterventies
  • de interventiekledij dringende medische hulp
Koninklijk besluit
9 pagina's