Hervorming van de Civiele Bescherming

 
Na jaren van onzekerheid werd het hervormingsplan voor de Civiele Bescherming gecommuniceerd door minister Jambon op 4 april 2017. Deze hervorming bevestigt de plaats en de meerwaarde van interventies van de Civiele Bescherming binnen de Civiele Veiligheid. Ze garandeert werkings- en investeringsbudgetten voor de toekomst en heeft als doel de middelen te versterken om ook nieuwe risico’s als terrorisme en klimaatverandering het hoofd te bieden.

De Civiele Bescherming zal een meer gespecialiseerde, performante en moderne hulpdienst worden, die erkend wordt voor zijn complementaire expertise binnen de Civiele Veiligheid op 2 niveaus: de Civiele Bescherming op federaal niveau en de hulpverleningszones op lokaal niveau.

 

Concreet zijn de grote principes van deze nieuwe organisatie de volgende:

 • een operationele eenheid als heus expertisecentrum per gewest: Crisnée en Brasschaat
 • een doorgedreven specialisatie van de opdrachten en van het materieel in 3 groepen verzameld, die « clusters » genoemd worden: CBRN, Search & Rescue, Heavy support & Crisis management
 • een interessanter administratief en geldelijk statuut dat in overeenstemming is met dat van de brandweer
 • een nieuw statuut voor de vrijwilligers dat in overeenstemming is met dat van de beroeps;
 • een aangepaste arbeidstijd
 • een rationalisering van het operationeel personeel verspreid over de twee eenheden

Uitvoering van de hervorming

Verdeling van de opdrachten

 

Vestiging van de eenheden van CB

 

Administratief statuut

 

Bezoldigingsregeling

 

Diverse maatregelen

 

Mobiliteit naar de hulpverleningszones

De ministerraad heeft op 5 oktober 2018 de drie ontwerpen van Koninklijk besluit inzake de mobiliteit van de personeelsleden van de Civiele Bescherming naar de zones goedgekeurd.

Deze ontwerpteksten moeten nog ondertekend worden door de Koning en gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

 

Arbeidsreglement

 

Selectie van het personeel

 

De inschrijving voor de selectieproeven is mogelijk tussen 1 en 31 augustus 2018.

Stappen bij de inschrijving

Om je in te schrijven, moet je een standaard formulier.

1.    Lees de oproep tot de kandidaten.

2.    Lees de functiebeschrijving voor de graad of graden waarvoor je solliciteert:

      •  Sappeur-generalist
      •  Sappeur-dispatcher
      •  Sappeur-duiker
      •  Sappeur-dronepiloot
      •  Sergeant-generalist
      •  Sergeant-duiker
      •  Sergeant-dronepiloot
      •  Luitenant
      •  Commandant
      •  Kapitein
      •  Majoor
      •  Kolonel eenheid
      •  Kolonel Brussel

3.    Vul het formulier in.

 • Zet een kruisje bij de functie waarvoor je solliciteert.
 • Als je voor meerdere functies solliciteert, zet dan een kruisje bij elke functie en geef de volgorde van voorkeur aan.

4.    Voeg de vereiste/gevraagde documenten toe.

 • Als je solliciteert als duiker:
  • een medisch attest dat aantoont dat je geschikt bent om de praktische geschiktheidstest af te leggen;
  • een brevet Padi Advanced of IFRAS 2 sterren.
 • Als je solliciteert als dronepiloot:
  • een medisch attest dat aantoont dat je geschikt bent om de praktische geschiktheidstest af te leggen;
  • als je geen dronepiloot bij de Civiele Bescherming bent, een attest van bestuurder van een op afstand bestuurd luchtvaartuig (RPA) conform het koninklijk besluit van 10 april 2016 met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim.
 • Als je solliciteert als sappeur-generalist of sergeant-generalist, dan kun je de volgende documenten bijvoegen waardoor je extra punten krijgt:
  • een geldig getuigschrift van gaspakdrager dat uitgereikt is conform het ministerieel besluit van 22 november 2014 betreffende het getuigschrift en de opleiding van gaspakdrager;
  • een brevet I zoals voorzien door het koninklijk besluit van 16 november 2016 houdende hervorming van de loopbaan van bepaalde personeelsleden die houder zijn van operationele graden van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid;
  • een getuigschrift redding en berging van niveau 1, 2 of 3, of een gelijkgesteld diploma, getuigschrift of attest, zoals voorzien in het ministerieel besluit van 21 maart 2006 betreffende het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland (DICa-DIR) en betreffende de coördinatiecel van het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland (coördinatiecel van het DICa-DIR).

5.    Stuur het ingevulde formulier en de vereiste/gevraagde documenten ten laatste OP 31 AUGUSTUS 2018 OM MIDDERNACHT:

 • via e-mail naar: hrst.select@ibz.fgov.be
 • via aangetekend schrijven naar: FOD Binnenlandse Zaken, mevr. Sandrina Sinigaglia (bureau A1.4.18) – Leuvenseweg 1, 1000 Brussel;
 • of geef deze documenten persoonlijk af tegen ontvangstbewijs: aan de eenheidschef of zijn afgevaardigde, aan de administratieve assistent van de eenheid of aan een personeelslid van de AD Civiele Veiligheid.

         Om de behandeling van uw dossier en het meedelen van uw resultaten te vereenvoudigen, vragen we u om onderaan op het standaard inschrijvingsformulier de volgende gegevens te noteren:

 • Het emailadres waarop we u zeker kunnen contacteren
 • Een gsm- en/of telefoonnummer waarop u bereikbaar zult zijn

6.    Als je solliciteert als sappeur-generalist en/of sergeant-generalist, moet je je EVENEENS inschrijven via de website van Selor:

 • Klik op de gewenste selectie(s) om de functiebeschrijving te openen:
 • In deze functiebeschrijving, klik je op "solliciteren"
 • Dan kom je op een pagina om in te loggen op "Mijn Selor" via je account:
  • Indien je vroeger reeds een account aangemaakt hebt op "Mijn Selor", kan je onmiddellijk inloggen
  • Indien je nog geen account "Mijn Selor" hebt, krijg je de mogelijkheid om een account aan te maken
 • Bevestig je inschrijving in je account op "Mijn Selor" door op de knop "bevestig mijn kandidaatstelling" te klikken
 • Indien je problemen ondervindt om een account aan te maken op "Mijn Selor" of om in te loggen op je account, neem dan contact op met Simon Verhavert via het nummer 02 500 24 65 of Simon.verhavert@ibz.fgov.be

Voorbereiding

Om jullie te helpen slagen voor de selectietesten, zijn er twee syllabi beschikbaar voor de generalistenfuncties van:

Er zijn ook voorbeeldvragen beschikbaar:

Planning van de testen

Er is een specifieke dag gepland voor elke test (onder voorbehoud van het aantal kandidaten). Er is geen inhaalsessie gepland.

Als je niet aanwezig bent op de dag van de test waarvoor je zich hebt ingeschreven, kan je niet deelnemen op een andere dag.

15/9Sergeant-generalist
17/9Sergeant-duiker
18/9Sergeant-dronepiloot
21/9Kolonel
24/9Majoor
25/9Kapitein
26/9Commandant
27/9Luitenant
28/9Sappeur-dispatcher
4/10Sappeur-duiker
5/10Sappeur-dronepiloot
6/10Sappeur-generalist
 

Overgang naar de graden van commandant en van kapitein

De oproep tot de kandidaten voor de specifieke selectietesten voor overgang naar de graden van commandant en van kapitein werd op 8 oktober 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Je kunt je dus inschrijven voor deze selectietesten tussen 8 en 22 oktober 2018.
Om te kunnen deelnemen aan de proeven, moet je inschrijving verplicht tijdens deze periode plaatsvinden.

Stappen bij de inschrijving

1. Randvoorwaarden

 • Voor de graad van commandant: deze selectie betreft de operationele personeelsleden die houder zijn van de graad van technisch assistent en geselecteerd werden voor een betrekking van luitenant.
 • Voor de graad van kapitein: deze selectie betreft de operationele personeelsleden die houder zijn van de graad van    technisch deskundige en geselecteerd werden voor een betrekking van commandant.

2. Lees de vacature voor de graad waarvoor je solliciteert:

3. Vul het formulier in en zet een kruisje bij de graad waarvoor je solliciteert.

4. Voeg de vereiste documenten toe:

 • Om je in te schrijven voor de specifieke selectietest voor overgang naar de graad van commandant, moet je houder zijn of vrijgesteld zijn van de eerste module van de vergelijkende selectie voor overgang naar niveau B:
  • Certificaat generieke screening toegang tot niveau B (module 1) afgeleverd door Selor.
   OF
  • Certificaat van vrijstelling voor module 1  van de selectie voor de toegang tot niveau B afgeleverd door Selor.
 • Om je in te schrijven voor de specifieke selectietest voor overgang naar de graad van kapitein, moet je houder zijn of vrijgesteld zijn van de eerste en tweede reeks testen van de vergelijkende selectie voor overgang naar niveau A:
  De volgende documenten:
  • Certificaat van vrijstelling  voor reeksen 1 & 2 van de selectie voor de toegang tot niveau A afgeleverd door Selor.
  • Bewijs van het slagen voor reeks 2 van de selectie voor de toegang tot niveau A (4 proeven van een master/licentiaatprogramma bij een universiteit of een hogeschool).
   OF
  • Certificaat generieke screening toegang tot niveau A (reeks 1) afgeleverd door Selor.
   EN
   Deze documenten kunnen verschillende vormen aannemen: "papieren" kopie van een document van Selor of van de universiteit/hogeschool waar u de master/licentiaatproeven hebt afgelegd, elektronisch document van "Mijn Selor",...   

5. Stuur het ingevulde formulier en de vereiste documenten ten laatste op 22 oktober 2018 om middernacht:

 • via e-mail naar: hrst.select@ibz.fgov.be;
 • via aangetekend schrijven naar:
  FOD Binnenlandse Zaken, mevr. Sandrina Sinigaglia (bureau A1.4.18) – Leuvenseweg 1, 1000 Brussel;
 • persoonlijk overhandigd aan het secretariaat van uw eenheid.

6. U ontvangt in elk geval een ontvangstbewijs.

Planning van de testen

De testen bestaan uit twee modules. De eerste module bestaat uit een schriftelijke test over de technische competenties. Enkel de kandidaten die slagen voor de eerste module, worden toegelaten tot de tweede module, die bestaat uit een interview met betrekking tot de motivatie, de ervaring en de generieke competenties.

Er is een specifieke dag gepland voor elke module. Er is geen inhaalsessie voorzien. Als je niet aanwezig bent op de dag van de module waarvoor je je hebt ingeschreven, kan je niet deelnemen op een andere dag.

5/11Kapitein – Module 1
6/11Commandant – Module 1
19/11Kapitein – Module 2
20/11Commandant – Module 2
 

Specialitieclusters

 
 
 

Vertrouwenspersoon

Voel je je minder goed op het werk? Heb je stress of ondervind je psychische schade op het werk? Praat hierover met een vertrouwenspersoon naar keuze.

De rol van de vertrouwenspersoon bestaat erin actief te luisteren naar de werknemer (en soms is dat voldoende), hem/haar te informeren over de stappen die hij/zij kan ondernemen en te proberen intern (in overleg) tot een oplossing te komen. Er kunnen persoonlijke gesprekken gevoerd worden tijdens welke geluisterd wordt naar de werknemer en advies verstrekt wordt, of er kan een tussenkomst gevraagd worden van een andere persoon van de FOD (bijvoorbeeld de hiërarchische meerdere). De vertrouwenspersoon oefent deze functie uit bovenop zijn/haar kernfunctie en hangt, in het kader van deze opdrachten, af van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW). De vertrouwenspersoon is neutraal en neemt geen standpunt in. Hij/zij fungeert enkel als bemiddelaar, is gehouden door het beroepsgeheim en zal de inhoud van de gesprekken dus nooit mogen verspreiden zonder het akkoord van de verzoeker.

Contact met een vertrouwenspersoon op te nemen: http://ibznet/NL/organisatie/preventie/Paginas/Vertrouwenspersonen-lijst.aspx