Koninklijk besluit van 19 december 2014 tot vastlegging van de organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones.

Brandweer
Brandpreventie

Verslag aan de Koning en advies van de Raad van State 

 

Dit koninklijk besluit organiseert en definieert de brandpreventie in de hulpverleningszones. De drie belangrijkste brandpreventieopdrachten van de zones zijn:

 • sensibiliseren
 • advies verlenen
 • controleren.

Het doel van deze opdrachten is levens te redden door de veiligheid van de burger en zijn directe omgeving te verbeteren.

Hulpverleningszones sensibiliseren de burger voor brandpreventie

Sensibiliseren is het voorlichten van burgers. Dat kan bijvoorbeeld via:

 • preventiecampagnes
 • infosessies
 • opendeurdagen

Sensibiliseren is ook de zelfredzaamheid van de burger verhogen. Hulpverleningszones leren de burger hoe hij:

 • moet omgaan met brandrisico’s
 • brand kan voorkomen
 • en hoe te reageren bij brand.

Hulpverleningszones kiezen hierbij voor een laagdrempelige aanpak. Op die manier kunnen ze ook maatschappelijk kwetsbare doelgroepen bereiken. Deze doelgroepen zijn vaker slachtoffer van brand, maar zijn niet makkelijk te bereiken.

Hulpverleningszones adviseren

Hulpverleningszones hebben veel kennis over brand en brandpreventie. Daarom zijn zij het best geplaatst om vragen over brandpreventie vakkundig te beantwoorden. Een aantal manieren waarop dit onder meer kan gebeuren:

 • advies op maat tijdens een huisbezoek
 • advies op plan als er nog geen vergunningsaanvragen zijn ingediend.
 • advies op ontwerpen van gemeenteraadsbesluit.

Hulpverleningszones controleren

Hulpverleningszones doen controles voor overheden. Dat kan voor een overheidsoptreden of voor de voorbereiding van een overheidsbeslissing. De controle kan gebeuren op basis van:

 • dossierstukken (zoals bv: bouwplannen)
 • een controle ter plaatse.

Na de controle wordt er een brandpreventieverslag opgesteld. De controles gebeuren op basis van de brandpreventiereglementering. De hulpverleningszone kan ook voor gebouwen waarvoor geen reglementering bestaat toch brandpreventieverslagen opstellen.

De zonecommandant waakt erover dat de adviezen gegeven met betrekking tot een zelfde gebouw samenhangend zijn en het gerechtvaardigd vertrouwen van de burger niet schenden.

Actieplan, samenwerking en belangenvermenging

De hulpverleningszones moeten tevens jaarlijks een actieplan brandpreventie opstellen dat de prioritaire dossiers aangeeft waarrond de zone zal werken. Dit actieplan wordt opgesteld op basis van de Kadernota Brandpreventie. Ook het opstellen van voorafgaande interventieplannen behoort tot hun takenpakket. Het koninklijk besluit geeft ook oplossingen voor samenwerking met derden en het voorkomen van belangenvermenging.

Koninklijk besluit
2 pagina's