Koninklijk besluit van 3 juli 2018 houdende diverse maatregelen betreffende de leden van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming

Civiele Bescherming
Personeel

Errata B.S. 08.08.2018, 14.09.2018 en 04.10.2018

 

DIVERSE MAATREGELEN: drie opties voor tewerkstelling

Als statutair personeelslid is uw betrekking verzekerd.  Er zijn drie opties voor u.

Indien u geen van deze drie opties kiest, zal u via ambtshalve mobiliteit een nieuwe functie toegewezen krijgen in de federale diensten.

Geïntegreerde wijziging:

 • K.B. van 22.12.2023 – Pbl 15.01.2024

 

Postuleren binnen de nieuwe CB

De selectie van de personeelsleden die deel willen uitmaken van de nieuwe organisatie, is gebaseerd op objectieve criteria, zoals de evaluatie, de vaardigheid om het persoonlijk ademhalingstoestel te dragen, de gevolgde opleidingen en de kennis gerelateerd aan de functie. Een specifieke selectie wordt voorzien voor de functies van: dispatcher, duiker en dronepiloot.  De rangschikkingen worden opgemaakt volgens een puntensysteem en het zal mogelijk zijn om voor verschillende functies te postuleren.

Er zijn in totaal 313 vacante betrekkingen binnen de nieuwe Civiele Bescherming:

 • 188 betrekkingen in het basiskader (graden van sappeur en korporaal)
 • 62 betrekkingen in het middenkader van onderofficieren (graad van sergeant)
 • 63 betrekkingen in het hoger kader van officieren (graden van luitenant, commandant, kapitein, majoor, kolonel)

U kan postuleren als u:

 • statutair bent
 • een operationele graad hebt
 • nog geen aanvraag ingediend hebt voor verlof voorafgaand aan het pensioen dat uiterlijk aanvangt op 1/12/2018

Voor het basis- en middenkader gelden de volgende selectievoorwaarden:

 • Medisch geschikt verklaard zijn voor het actief dragen van het persoonlijk ademhalingstoestel
 • Positieve evaluaties gehad hebben sinds 1december 2014

Voor het hoger kader gelden de volgende selectievoorwaarden:

 • Medisch geschikt verklaard zijn voor het passief dragen van het persoonlijk ademhalingstoestel
 • Positieve evaluaties gehad hebben sinds 1december 2014

De testen zullen verschillen al naargelang uw kader:

 • Basis: schriftelijke test met meerkeuzevragen over de procedures en het materieel van de CB
 • Midden: schriftelijke test met meerkeuzevragen over de procedures, het materieel van de CB en de theoretische kennis van chemie, fysica, hydraulica en elektriciteit
 • Hoger: geschiktheidstest bestaande uit een interview aangaande motivatie, ervaring en de generieke competenties

Zodra u in uw nieuwe graad benoemd bent, zullen voor u de nieuwe bezoldigingsregeling en het administratieve statuut toegepast worden.

 

Postuleren in een hulpverleningszone

Er zijn specifieke voorwaarden voorzien voor de aanwerving van leden van de CB in de hulpverleningszones.  Drie ontwerpen van koninklijke besluiten over de mobiliteitsmogelijkheden naar de zones werden door de ministerraad op 4 april 2018 goedgekeurd.

Het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van het operationeel personeel van de CB naar de hulpverleningszones laat elke hulpverleningszone toe om een oproep tot de kandidaten te lanceren die is voorbehouden aan de medewerkers en operationele brigadiers van de Civiele Bescherming. Er is dus geen concurrentie met externe kandidaten. Dit ontwerp voorziet dat de loonlast gedurende drie jaar ten laste genomen wordt door de FOD Binnenlandse Zaken om de zones aan te moedigen agenten van de CB aan te werven.  Het aantal operationele agenten dat gebruik kan maken van deze manier van beroepsheroriëntatie, zal afhangen van het aantal betrekkingen dat vacant verklaard is door de hulpverleningszones of door de brandweer van Brussel. Zij zullen vrijgesteld kunnen worden van het federaal geschiktheidsattest, maar zullen moeten slagen voor de andere door de zones georganiseerde proeven.  Indien de kandidaat slaagt voor deze proeven en als hij geselecteerd wordt door een zone, zal hij gedurende twaalf maanden gedetacheerd worden binnen de zone, waarbij hij het statuut van de huidige CB behoudt.  Na deze periode van detachering zal hij door de zone benoemd worden als hij een positieve evaluatie heeft gekregen en zal worden voorgelegd aan het statuut van de brandweer.  
De overdrachtsvoorwaarden van 9 personeelsleden van de CB voor de bestrijding van vervuiling op de Noordzee zijn opgenomen in het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van de personeelsleden van de CB naar de hulpverleningszone 1 van de provincie West-Vlaanderen.

De overdrachtsvoorwaarden van 7 personeelsleden van de CB voor de hulpverlening bij de SHAPE zijn opgenomen in het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van de personeelsleden van de CB naar de hulpverleningszone Hainaut-Centre.

 

Zich heroriënteren binnen de FOD Binnenlandse Zaken, in een andere FOD of in een andere organisatie

U kan zich vrij kandidaat stellen voor een vacature buiten de Civiele Bescherming.  Alle personeelsleden van de CB kunnen van deze optie gebruik maken.  U kan persoonlijk begeleid worden door P&O om u de juiste weg te doen inslaan of om u voor te bereiden op de selectiegesprekken.  
Indien u momenteel ter beschikking bent gesteld in een andere dienst, kunt u nog postuleren voor de nieuwe CB.

 

Bijlagen:

 

15.01.2024
Koninklijk besluit
11 pagina's