Een gelijkstelling of vrijstelling voor een opleiding aanvragen

Commissie voor gelijkstelling en vrijstelling

De Commissie voor gelijkstelling en vrijstelling inzake brandweeropleiding behandelt  aanvragen van de leden van de Belgische brandweerzones en van de Civiele Bescherming. Zij geeft een advies over aanvragen tot gelijkstelling van diploma’s, cursussen of brevetten en over aanvragen tot vrijstelling van lessen en examens in het kader van de brandweeropleidingen aan de provinciale opleidingscentra.

Heb je bijvoorbeeld in het verleden een opleiding gevolgd die gelijkwaardig is met een opleiding die je nog dient te volgen, dan kan je bij deze commissie een aanvraag indienen. Een concreet voorbeeld: Persoon x heeft een opleiding gevolgd als hulpverlener – ambulancier  en beschikt dus over een geldige badge “112”. Hij kan dus een vrijstelling aanvragen voor module 10 “Levensreddende handelingen” in de opleiding B01.

Een aanvraag indienen

Wil je een aanvraag indienen, vul dan het formulier “Aanvraagformulier voor gelijkstelling en vrijstelling”  in en voeg de nodige bewijsstukken (diploma’s, brevetten, attesten, …) toe. U stuurt deze aanvraag door naar volgend emailadres kcce-forop@ibz.fgov.be 

Bestaande gelijkstellingen en vrijstellingen

In Art. 67 van het KB opleidingen van 18 november 2015  zijn reeds een aantal gelijkstellingen en vrijstellingen beschreven. Deze krijgt u automatisch door het KB en daar hoeft u geen aanvraag meer voor in te dienen.

Het betreft volgende gelijkstellingen en vrijstellingen:

Art. 67. § 1. Onverminderd de toepassing van artikel 26 wordt het brevet van brandweerman gelijkgesteld met het brevet van BO1.
Het brevet van korporaal wordt gelijkgesteld met het brevet BO2.
Onverminderd de toepassing van artikel 28 wordt het brevet van sergeant gelijkgesteld met het brevet MO1.
Het brevet van adjudant wordt gelijkgesteld met het brevet MO2.
Het brevet van officier wordt gelijkgesteld met het brevet OFF1.
Het brevet van technicus brandvoorkoming wordt gelijkgesteld met de getuigschriften PREV-1, PREV-2 en PREV-3.
Het modulecertificaat van de module brandvoorkoming van het brevet van sergeant en het attest brandpreventieadviseur worden gelijkgesteld met het getuigschrift PREV-1.
Het brevet crisissituatiebeheer wordt gelijkgesteld met de modulecertificaten voor de modules CRI- 1, CRI-2 en CRI-3 uit de opleidingen tot het behalen van de brevetten OFF1, OFF2 en OFF3.
Het brevet van officier in combinatie met het brevet van technicus brandvoorkoming of de getuigschriften PREV-1, PREV-2 en PREV-3 en het brevet crisissituatiebeheer of de modulecertificaten CRI-1 en CRI-2 wordt gelijkgesteld met het brevet OFF2.
Het brevet van dienstchef wordt gelijkgesteld met het brevet OFF3.
§ 2. Het modulecertificaat van de module instructeur van het brevet van sergeant voor de stagedoende onderluitenants en het modulecertificaat van de module instructeur van het brevet van officier worden gelijkgesteld met getuigschriften FOROP-1 en FOROP-2.
§ 3. Worden gelijkgesteld met het brevet van crisissituatiebeheer, op voorwaarde dat de houder ervan de graad van officier draagt en tevens houder is van het brevet van technicus brandvoorkoming :
1° het certificaat « Enseignement de Médecine de catastrophe - Organisation des Secours Médicaux en situation d'Urgence Collective », gegeven door de Université libre de Bruxelles (ULB);
2° het certificaat « Rampengeneeskunde en Rampenmanagement », gegeven door de Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven);
3° het certificaat « Médecine de Catastrophe », gegeven door de Université catholique de Louvain (UCL);
4° het certificaat « Rampenmanagement », gegeven door de Universiteit Antwerpen (UA).

 

Principebeslissingen

In onderstaande tabel vindt u een weergave van een aantal vaak voorkomende principebeslissingen.  Een principebeslissing  is een beslissing waarvoor de commissie reeds een advies gegeven heeft in het verleden en deze beslissing is dus van toepassing op identieke nieuwe aanvragen. Voor alle aanvragen (ook voor onderstaande principebeslissingen) dient steeds een schriftelijk aanvraag te worden ingediend, zodat per persoon een besluit kan worden opgemaakt. Enkel dit besluit is geldig om een gelijkstelling of vrijstelling te bekomen (en dus niet de loutere vermelding ervan in de tabel).

Tot op heden dienden alle aanvragen (ook principebeslissingen) behandeld te worden in de Commissie voor gelijkstelling en vrijstelling. Voor een snellere verwerking van de aanvragen zal men een procedure opmaken opdat alle binnenkomende aanvragen, die dus een principebeslissing zijn, sneller kunnen afgehandeld worden en dus de aanvrager hiervoor sneller een antwoord zal ontvangen.

Tabellen principebeslissingen:

Aanvraag tot vrijstelling of gelijkstellingGelijkstelling of vrijstelling mogelijk op basis van volgende diploma’s, getuigschriften,  attesten, …
Aanvraag tot vrijstelling voor de module “levensreddende handelingen”

-       Houder zijn van het slaagattest van de opleiding Dringende Medisch Hulpverlening van de FOD Volksgezondheid
        -       In het bezit zijn van een geldige badge 112
        -       In het bezit zijn van een diploma van dokter, verpleger, ergotherapie, kinesitherapie

Gelijkstelling met AT4511 FOROP 1

-       Diploma van geaggregeerde (bachelor) in het onderwijs

-       Initiële lerarenopleiding
-       Specifieke lerarenopleiding
-       Getuigschrift pedagogische bekwaamheid

Gelijkstelling van het attest oefeninstructeur met AT4511 FOROP 1
 "Gelijkstelling met AT4511 FOROP1 op voorwaarde:
- beschikt over het attest oefeninstructeur
- oefent de functie uit als instructeur
- heeft de opleiding 'delta' - oefeninstructeur - FOROP 1 gevolgd"
Vrijstelling voor de modules gevaarlijke stoffen in de opleiding voor B01, M01,OFF2, delta M02Diploma adviseur gevaarlijke stoffen
Vrijstelling voor de opleiding DM 0201 SAH binnen de module binnenbrandbestrijdingCFBT instructeur 80u

 

Vrijstellingen voor B01
"Vrijstelling voor volgende modules in de opleiding B01:
- deel persluchtdrager  van  B0102  Individuele bescherming
- B0110 Levensreddende handelingen"
Het 'oude' brevet brandweerman
B0106 Geïntegreerde praktijkoefeningen - deel 1Module 4 Geïntegreerde praktijkoefeningen – oude brandweerman

 

Vrijstellingen voor delta B02
Hoofdstuk 1: Beveiliging interventies openbare wegAT3711 Beveiliging interventies openbare weg (basis): attest van 2016 of later
Hoofdstuk 1: Beveiliging interventies openbare wegAT3711 Beveiliging interventies openbare weg (basis): attest van voor 2016  +  AT3713 update 2016 Beveiliging interventies openbare weg
Hoofdstuk 2: Basis mechanica en elektriciteitBasis mechanica en elektriciteit
Hoofdstuk 3: Technisch hulpverlening Wegverkeer: upgradeAT3511 Technisch hulpverlening Wegverkeer niveau 1A
Hoofdstuk 4: Redding van personenRedding van personen
Hoofdstuk 5: PompenPompen
Hoofdstuk 6: Redding bij een instortingRedding bij een instorting
Hoofdstuk 7: Interventies met dierenAT3311 Redden van dieren: Omgaan met dieren in nood
Hoofdstuk 8: Overig materiaal technische interventieOverig materiaal technische interventie

 

Vrijstellingen voor delta M02
DM0201 SAH Binnenbrandbestrijding"AT 2511 SAH Binnenbrandbestrijding
of
attest instructeur CFBT"
DM0202 SAH Technische hulpverleningAT 2512 SAH Technische hulpverlening

 

Vrijstellingen voor OFF2 - via aanwerving
"Vrijstelling voor volgende modules in de opleiding OFF2- via aanwerving:
- deel persluchtdrager  in de module  2  ""Individuele bescherming""
- module 6 ""Levensreddende handelingen"""   
oude' brevet brandweerman
  
OFF2r01 Admistratieve cultuur - houding en gedragB0101  Administratieve cultuur - houding en gedrag
OFF2r02 Individuele BeschermingB0102 Individuele Bescherming
OFF2r03 BrandbestrijdingB0103 + B0107 Brandbestrijding deel 1 + deel 2
OFF2r04 HulpverleningB0104 + B0108 Hulpverlening deel 1 + deel 2
OFF2r05 Gevaarlijke stoffenB0109 Gevaarlijke stoffen
OFF2r06 Levensreddende handelingenB0110 Levensreddende handelingen
OFF2r07 Fysieke paraatheidB0105 Fysieke paraatheid
OFF2r09 Geïntegreerde praktijkoefeningenB0106  + B0111 Geïntegreerde praktijkoefeningen deel 1 + deel 2
  
OFF2r15 HulpverleningM0106 Hulpverlening
OFF2r16 + OFF2r17 Gevaarlijke stoffen deel 1 + deel 2M0107 + M0108 Gevaarlijke stoffen deel 1 + deel 2
OFF2r23 Coaching: mensen, ream en groepB0203 Coaching: werken met mensen + OFF103 Coaching: omgaan met een groep

 

Meer informatie

  • Meer informatie betreffende de oprichting, de samenstelling en de opdrachten van de commissie kan je terugvinden in het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten en twee Supraprovinciale raden voor de openbare brandweerdiensten.
  • Opgelet! Vanaf 7 februari 2018 gaat het nieuwe KB in voege. Een nieuwe werkgroep “gelijkstelling en vrijstelling” zal worden opgericht. Meer informatie hierover kan je terugvinden in het Koninklijk Besluit van 7 juli 2017 tot vaststelling van de werking en de procedures van de raden voor opleiding en de hoge raad voor opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten.