Een gelijkstelling of vrijstelling voor een opleiding aanvragen

Commissie voor gelijkstelling en vrijstelling

De Commissie voor gelijkstelling en vrijstelling inzake brandweeropleiding behandelt  aanvragen van de leden van de Belgische brandweerzones en van de Civiele Bescherming. Zij geeft een advies over aanvragen tot gelijkstelling van diploma’s, cursussen of brevetten en over aanvragen tot vrijstelling van lessen en examens in het kader van de brandweeropleidingen aan de provinciale opleidingscentra.

Heb je bijvoorbeeld in het verleden een opleiding gevolgd die gelijkwaardig is met een opleiding die je nog dient te volgen, dan kan je bij deze commissie een aanvraag indienen. Een concreet voorbeeld: Persoon x heeft een opleiding gevolgd als hulpverlener – ambulancier  en beschikt dus over een geldige badge “112”. Hij kan dus een vrijstelling aanvragen voor module 10 “Levensreddende handelingen” in de opleiding B01.

Een aanvraag indienen

Wil je een aanvraag indienen, vul dan het formulier “Aanvraagformulier voor gelijkstelling en vrijstelling”  in en voeg de nodige bewijsstukken (diploma’s, brevetten, attesten, …) toe. U stuurt deze aanvraag door naar volgend emailadres kcce-forop@ibz.fgov.be 

Bestaande gelijkstellingen en vrijstellingen

In Art. 67 van het KB opleidingen van 18 november 2015  zijn reeds een aantal gelijkstellingen en vrijstellingen beschreven. Deze krijgt u automatisch door het KB en daar hoeft u geen aanvraag meer voor in te dienen.

Het betreft volgende gelijkstellingen en vrijstellingen:

Art. 67. § 1. Onverminderd de toepassing van artikel 26 wordt het brevet van brandweerman gelijkgesteld met het brevet van B01.
Het brevet van korporaal wordt gelijkgesteld met het brevet B02.
Onverminderd de toepassing van artikel 28 wordt het brevet van sergeant gelijkgesteld met het brevet M01.
Het brevet van adjudant wordt gelijkgesteld met het brevet M02.
Het brevet van officier wordt gelijkgesteld met het brevet OFF1.
Het brevet van technicus brandvoorkoming wordt gelijkgesteld met de getuigschriften PREV-1, PREV-2 en PREV-3.
Het modulecertificaat van de module brandvoorkoming van het brevet van sergeant en het attest brandpreventieadviseur worden gelijkgesteld met het getuigschrift PREV-1.
Het brevet crisissituatiebeheer wordt gelijkgesteld met de modulecertificaten voor de modules CRI- 1, CRI-2 en CRI-3 uit de opleidingen tot het behalen van de brevetten OFF1, OFF2 en OFF3.
Het brevet van officier in combinatie met het brevet van technicus brandvoorkoming of de getuigschriften PREV-1, PREV-2 en PREV-3 en het brevet crisissituatiebeheer of de modulecertificaten CRI-1 en CRI-2 wordt gelijkgesteld met het brevet OFF2.
Het brevet van dienstchef wordt gelijkgesteld met het brevet OFF3.
§ 2. Het modulecertificaat van de module instructeur van het brevet van sergeant voor de stagedoende onderluitenants en het modulecertificaat van de module instructeur van het brevet van officier worden gelijkgesteld met getuigschriften FOROP-1 en FOROP-2.
§ 3. Worden gelijkgesteld met het brevet van crisissituatiebeheer, op voorwaarde dat de houder ervan de graad van officier draagt en tevens houder is van het brevet van technicus brandvoorkoming :
1° het certificaat « Enseignement de Médecine de catastrophe - Organisation des Secours Médicaux en situation d'Urgence Collective », gegeven door de Université libre de Bruxelles (ULB);
2° het certificaat « Rampengeneeskunde en Rampenmanagement », gegeven door de Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven);
3° het certificaat « Médecine de Catastrophe », gegeven door de Université catholique de Louvain (UCL);
4° het certificaat « Rampenmanagement », gegeven door de Universiteit Antwerpen (UA).

 

Meer informatie

  • Meer informatie betreffende de oprichting, de samenstelling en de opdrachten van de commissie kan je terugvinden in het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten en twee Supraprovinciale raden voor de openbare brandweerdiensten.
  • Opgelet! Vanaf 7 februari 2018 gaat het nieuwe KB in voege. Een nieuwe werkgroep “gelijkstelling en vrijstelling” zal worden opgericht. Meer informatie hierover kan je terugvinden in het Koninklijk Besluit van 7 juli 2017 tot vaststelling van de werking en de procedures van de raden voor opleiding en de hoge raad voor opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten.