Interpretatie - Koninklijk besluit van 7 juli 1994 - wijzigingen van het K.B. van 7 december 2016 - Verslag aan de Koning

Brandweer
Basisnormen
Brandpreventie

Geïnterpreteerde wetgeving

Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de […] gebouwen moeten voldoen.
Van toepassing in:
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Vlaams Gewest
  • Waals Gewest
  • Duitstalige Gemeenschap

Koninklijk besluit van 7 december 2016 wijzigt het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de [...] gebouwen moeten voldoen.

Koninklijk besluit van 7 december 2016

Het koninklijk besluit van 7 december 2016 wijzigt het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen.

Het KB van 7 december 2016 bevat verschillende aanpassingen van de voorschriften voor de brandveiligheid van nieuwe op te richten gebouwen, onder andere is er een uitgebreide aanpassing van de voorschriften voor de brandveiligheid van liften die in de gebouwen worden geïnstalleerd.

Uniformer, Europese harmonisering, minder afwijkingen en meer logica zijn de kernwoorden achter deze aanpassingen.

Vooreerst wil het aangepaste KB van 7 juli 1994 zorgen voor meer uniformiteit. De definities in de verschillende regelgevingen werden op elkaar afgestemd.

Daarnaast maakt de wetgever van de gelegenheid ook gebruik om te zorgen voor een Europese harmonisering. De voorschriften voor de werking van liften in geval van brand zijn aangepast aan de geharmoniseerde Europese regels van goed vakmanschap.

Een derde aspect dat het aangepaste KB aanpakt, is dat van de afwijkingen. Verschillende wijzigingen zijn gegroeid vanuit vaak voorkomende afwijkingsaanvragen waarvoor telkens dezelfde oplossing werd aanvaard. Door enkele van deze oplossingen op te nemen in de voorschriften is hiervoor geen afwijking meer nodig.

Ten slotte streeft het aangepaste KB ook naar meer logica. Een aantal ongerijmdheden die niet echt logisch of niet realiseerbaar waren, worden opgelost. Zo kan een gebouw dat strikt genomen aan de oudere voorschriften moet voldoen, toch gebruik maken van eventuele versoepelingen die achteraf in nieuwere voorschriften zijn opgenomen.

18.01.2017
Interpretatie
8 pagina's